Ako podať výpoveď PZP

Ak chcete zrušiť vaše PZP, musíte podať výpoveď poistenia. Dôvody pritom môžu byť rôzne:

  • Zmenil sa vlastník vozidla (predaj vozidla)
  • Vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel
  • Prišlo k odcudzeniu vozidla
  • Uplynula poistná doba
  • Poistník neuhradil upomienku v stanovenom termíne
  • Dohodou uzatvorenou medzi poisťovňou a poistníkom
  • Na základe osobitného predpisu, ktorý je stanovený v poistných podmienkach
  • Výpoveď PZP je potrebné podať písomne alebo osobne. Túto výpoveď môže podať iba poistník, ním poverená osoba alebo poisťovňa. Vypovedanie poistnej zmluvy je potrebné vykonať najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak vám počas trvania poistného obdobia poisťovňa zmení výšku poistného, je povinná vám poslať oznámenie najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak tak poisťovňa neučiní, výpoveď poistenia môžete podať kedykoľvek, až do uplynutia stanovenej poistnej doby.

    Ku každej výpovedi zmluvy povinného zmluvného poistenia je potrebné doložiť dokumenty, ktoré dokazujú jej oprávnenosť, napr. protokol o ekologickej likvidácii, kúpnu zmluvu, protokol o odcudzení a pod.

2011 - 2022 © povinné-zmluvné-poistenie.com